Kutatási projekt

Fiatalok fogyasztása


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A fiatalok, vagy ahogy egyre gyakrabban nevezik őket, az Y generáció igen felkapott célcsoporttá vált az utóbbi évek marketing kutatásában. Ennek oka, hogy napjainkban ez a célcsoport domináns szereppel bír mind trendirányító, mind véleményvezető mind befolyásolóként. Ők azok, akik képesek követni a dinamikusan változó piacot és az ehhez kapcsolódó (főként online) eszközök segítségével mind jobban kiterjesztik kapcsolataikat és ezáltal befolyásukat.

Kutatásainkban a fiatalok fogyasztását vizsgáljuk for-profit és non-profit területen egyaránt. Elsősorban a szoros márka lojalitás, a márka ragaszkodás jelenségére igyekszünk magyarázatot találni e célcsoport esetében. Eredményeink rávilágítanak arra, hogy a fiatalok márkaválasztása és márkaragaszkodása mögött gyakran szimbolikus (önkifejező) szempontok húzódnak meg. Erre vonatkozóan vizsgálati módszertant és modellt dolgoztunk ki.

A célcsoport online aktivitását is vizsgáljuk, különös tekintettel a web 2.0-ás alkalmazások használatára és ezen alkalmazások fogyasztást befolyásoló szerepére.

A fogyasztás egy sajátos esetét a márkaközösségeket is tanulmányozza a kutatócsoport. Ez a fogyasztási sajátosság szintén különösen jól megfigyelhető fiatal fogyasztók esetében.

 

REFERENCIÁK

Prónay Sz. – Karsai K. (2010): Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference Segmentation of teenagers in terms of their buying behavior and their attitudes towards commercials, In Kovács P. – Szép K. – Katona T.: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, International Scientific Conference, University of Szeged, Hungary, ISBN: 978-963-069-558-9  678-699.o.

Prónay Sz. (2011): Márkalojalitással való identitásalakítás a fiatalok körében, In: Szirmai É. – Újvári E. (ed.): Az identitás szemiotikája, SZTE JGYPK: Szeged

Prónay Sz. (2011): Fiatalok fogyasztásának vizsgálata: szegmentáció, Marketing&Menedzsment, 2011, március, pp. 26-37

Prónay Sz. (2011): Ragaszkodás és én-alakítás a fiatalok fogyasztásában – A fogyasztói lojalitás és az énkép közötti kapcsolat vizsgálata, SZTE GTK, Közgazdaságtani Doktori Iskola, Doktori disszertáció 

Prónay Sz. – Hetesi E. (2012): The specific appearance of brand loyalty in generation Y consumption, Ekonomska Istrazivanja (Economic Research), Special Issue, No.2. December, pp.33-46

Hetesi E. – Prónay Sz. (2014): Csoportos fogyasztás és márkaközösségek, In: Lehota J. – Berács J. – Rekettye G. (szerk): Az életminőség anyagi és szellemi igényeinek kielégítése fogyasztási marketing szemlélettel, közreadja: MTA Agrár-közgazdasági Bizottság Agrármarketing albizottság, Budapest, ISBN: 978-963-508-696-2, pp. 261-277

Kazár K. (2014): A PLS-útelemzés és alkalmazása egy márkaközösség pszichológiai érzetének vizsgálatára.Statisztikai Szemle, 92, 1, 33-52. o.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

A fenti témákhoz kapcsolódóan:

- Piackutatások végzése

- Marketing tanácsadás

- Marketing terv készítés