Kutatási projekt

A gazdasági társaságok átalakulásának egyes kérdései az Európai Unióban


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az Európai Unió törekvéseivel, az egységes belső piac kialakításával, a határokon átnyúló árumozgás, valamint szolgáltatásnyújtás megteremtésével együtt a gazdasági társaságok országhatárokon átívelő tevékenysége is felerősödött. Ezen folyamatok megvalósulási formái között a székhelyáthelyezés mellett a társaságok határokat átlépő átalakulása, szervezeti változásai is egyre nagyobb szerepet kaphatnak: az adott gazdasági társaság más tagállamokban székhellyel rendelkező társasággal egyesülhet, vagy anyagi erőforrásait megosztva több olyan jogutód gazdasági társaságra válhat szét, amelyek székhelye az átalakulás következtében eltérő tagállamok területére eshet. Az átalakulás folyamata ezekben az esetekben nem csupán a közösségi szabályozás elemeit, hanem az eltérő tagállami rendelkezések kollíziós jelenségeit is előtérbe helyezi. Az előadás célja az európai jogalkotási irányokra való kitekintés és a jogösszehasonlító elemzés keretében a fentiekben kifejtett indokokra tekintettel kétirányú: a) A közösségi szabályozás főbb csapásirányainak feltárásával egyrészt vizsgálni kívánjuk a gazdasági társaságok, ezen belül is elsődlegesen a tőkeegyesítő társaságok, valamint a részvénytársaságok átalakulására vonatkozó uniós szabályozás rendszerét, struktúráját és szabályozási tárgyköreit is. Mindemellett a gazdasági társaságok átalakulásának közösségi rendezése nem csupán az irányelvi szintű szabályozás megvalósulási formáit érinti, hanem a szupranacionális társasági formákkal összefüggésben a rendeleti szintű jogalkotásban is megjelenik. Az integrációs jogfejlődés keretében az Európai Bíróság vonatkozó határozatainak az összegyűjtése és elemzése sem hagyható figyelmen kívül. b) A közösségi szabályozás nagyívű áttekintését követően az Európai Unió néhány tagállamának társasági jogi szabályozását alapul véve a teljesség igénye nélkül megpróbáljuk felvillantani azokat a főbb problémaköröket és csomópontokat is, amelyek a tagállamok eltérő eljárási és anyagi jogi szabályainak a következtében nyitott kérdéseket vethetnek fel a gazdasági társaságok országhatárokon átívelő átalakulásával összefüggésben.